پیاده سازی احراز هویت JWT در API وب

احراز هویت قبل از به وجود آمدن JSON Web Tocken [...]