در این قسمت اقدام به آموزش نصب سرویس های شبکه میکنیم.