در نسخه ۴.۴ زبیکس چه تغییراتی صورت گرفته است

نسل بعدی عامل زبیکس زبیکس نسخه 4.4 نوع جدیدی [...]