تفاوت بین دستور fallocate با دستور touch

دستور touch و fallocate هر دو اقدام به ایجاد فایل [...]