سرویس فضای ذخیره سازی ابری

بسته پایه

سرویس پایه
1 گیگابایت فضای ذخیره سازی
دسترسی از طریق موبایل
دفترچه یاد داشت
قابلیت آپلود فایل
چک لیست کارهای دردست اقدام
قابلیت اتصال به ایمیل
قابلیت اتصال به گیت هاب
قابلیت به اشتراک گذاری فایلها
ایران

سرویس کاربردی

5 گیگابایت فضای ذخیره سازی
دسترسی از طریق موبایل
دفترچه یاد داشت
قابلیت آپلود فایل
چک لیست کارهای دردست اقدام
قابلیت اتصال به ایمیل
قابلیت اتصال به گیت هاب
قابلیت به اشتراک گذاری فایلها
ایران

سرویس حرفه ای

10 گیگابایت فضای ذخیره سازی
دسترسی از طریق موبایل
دفترچه یاد داشت
قابلیت آپلود فایل
چک لیست کارهای دردست اقدام
قابلیت اتصال به ایمیل
قابلیت اتصال به گیت هاب
قابلیت به اشتراک گذاری فایلها
ایران

سرویس فوق حرفه ای

20 گیگابایت فضای ذخیره سازی
دسترسی از طریق موبایل
دفترچه یاد داشت
قابلیت آپلود فایل
چک لیست کارهای دردست اقدام
قابلیت اتصال به ایمیل
قابلیت اتصال به گیت هاب
قابلیت به اشتراک گذاری فایلها
ایران

سرویس حجیم

سرویس حجیم
40 گیگابایت فضای ذخیره سازی
دسترسی از طریق موبایل
دفترچه یاد داشت
قابلیت آپلود فایل
چک لیست کارهای دردست اقدام
قابلیت اتصال به ایمیل
قابلیت اتصال به گیت هاب
قابلیت به اشتراک گذاری فایلها
ایران

سرویس بسیار حجیم

80 گیگابایت فضای ذخیره سازی
دسترسی از طریق موبایل
دفترچه یاد داشت
قابلیت آپلود فایل
چک لیست کارهای دردست اقدام
قابلیت اتصال به ایمیل
قابلیت اتصال به گیت هاب
قابلیت به اشتراک گذاری فایلها
ایران