نظارت توزیع شده توسط پراکسی زبیکس

پروکسی زبیکس نرم افزاری است که اطلاعات مربوط به یک محیط نظارت شده را جمع آوری کرده و آن را به سرور زبیکس ارسال می کند. استفاده از پروکسی های زبیکس ممکن است نگهداری یک محیط تحت نظارت توسط زبیکس را تا حد زیادی ساده کرده و عملکرد سرور مرکزی زبیکس را افزایش دهد.

پراکسی زبیکس

پراکسی زبیکس

همچنین استفاده از پروکسی های زبیکس ساده ترین روش برای اجرای نظارت پراکنده با پراکسی هایی است که به صورت محلی اطلاعات را جمع می کنند و به یک سرور مرکزی زبیکس گزارش می دهند.

دستورات راه دور را در پشت دیوار آتش اجرا کنید

اجرای دستورات از راه دور و اسکریپت های عمومی بر روی هاست هایی که توسط پروکسی هایی که نظارت می شوند امکان پذیر است. دستور توسط عامل (agent) روی هاست هدف اجرا می شود. یا می توانید یک دستور از راه دور توسط خود پروکسی اجرا کنید.

دستورات راه دور را در پشت دیوار آتش

دستورات راه دور را در پشت دیوار آتش