مشکل

جا دارد بدانیم که شبکه مجموعه ای از کامپیوتر ها، تجهیزات و ارتباطات بین آنها است. اگر هر کدام از این ارتباطات قطع گردد کل شبکه یا بخشی از آن دچار اختلال می گردد. از این رو لازم است درصورت قطعی آن اشکال خیلی زود پیدا و برطرف گردد.

راهکار: مانیتورینگ در شبکه

مانیتورینگ در شبکه به ابزار هایی گفته می شود که اقدام به بررسی تجهیزات، کامپیوتر ها و ارتباطات تجهیزات می کنند و در صورت مشاهده اختلال در هر کدام از تجیزات شبکه آن را اطلاع رسانی میکند. و همچنین سعی می کند بسیاری از مشکلات رایج را پیشبینی کند و قبل از آن که مشکل رخ دهد آن را به اطلاع کاربر پشتیبان می رساند. در این صورت کاربر پشتیبان لازم نیست تا مدام سیستم را بررسی کرده و آن اختلال را برطرف کند.

یک نمونه:

بطور مثال شما سیستمی دارید که حافظه پایدار آن چند وقتی یک بار پر می گردد. سیستم های مانیتورینگ حافظه پایدار سیستم شما را زیر نظر می گیرند و در صوتی که 80 درصد آن پرشد از طریق ایمیل به شما اطلاع رسانی می کنند. اگر 90 درصد آن پر شد باز اطلاع رسانی می کنند و همچنین اگر 95 در صد آن پر شد مجدد اطلاع رسانی میکنند. پس کاربر سیستم قبل از آن که سیستم دچار اختلال گردد مطلع می شود و می تواند مشکل را برطرف کند.