Zabbix.org جامعه ی آزاد زبیکس است و برای جامعه متن باز بستری فراهم می کند تا به اشتراک کارهای خود بپردازند. کارهای مثل ترجمه، ابزار های کنترل منبع، wiki ها و پرسش و پاسخ در این بستر فراهم شده اند.