گیت از ابزارهای فوق العاده کاربردی است که برنامه نویسان با آن تغییرات کد خود را مدیریت می کنند. 10 دستوری که بیشترین استفاده را دارند به شرح زیر هستند.

1- Git clone

git clone <https://name-of-the-repository-link>

2- Git branch

ساخت شاخه جدید

git branch <branch-name>
git push -u <remote> <branch-name>

نمایش شاخه ها

git branch
git branch –list

حذف یک شاخه

git branch -d <branch-name>

3- Git checkout‌‌

git checkout <name-of-your-branch>
یک دستور برای ساختن یک شاخه جدید و تغییر به شاخه جدید
git checkout -b <name-of-your-branch>

4- Git status

git status

5- Git add

اضافه کردن یک تک فایل جدید

git add <file>

اضافه کردن همه ی فایل های جدید

git add -A
git add .

6- Git commit

git commit -m “commit message”

7- Git push

git push <remote> <branch-name>
git push –set-upstream <remote> <name-of-your-branch>
git push -u origin <branch_name>

8- Git pull

git pull <remote>

9- Git revert

git log –oneline
        3321844 …
git revert 3321844

10- Git merge

ابتدا به شاخه dev سوئیچ میکنیم

git checkout dev

تغییرات را از سرور بازخوانی کرده و به پروژه اضافه می کنیم.

git fetch

در نهایت، با دستور زیر شاخه feature را با شاخه dev ترکیب (merge) می کنیم

git merge <branch-name>

با تشکر از زمانی که صرف مطالعه نمودید