قدم 1: نصب SQL Server 2019 بر بستر centos 7 یا Fedora 29, 30, 31, 32

برای شروع عملیات نصب باید ابتدا مخازن آن را اضافه کنیم. دستور زیر این کار را انجام می دهد:


sudo curl -o /etc/yum.repos.d/mssql-server.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/mssql-server-2019.repo

این دستور فایل repo را دانلود و در سیستم عامل ذخیره می نماید.

کش مخازن سیستم عامل را بروزرسانی نمایید:

sudo yum makecache # CentOS 7
sudo dnf makecache # Fedora

با دستور زیر SQL server 2019 را نصب کنید:

sudo yum install -y mssql-server

برای سیستم عامل فدورا از دستور زیر استفاده کنید.

sudo dnf install -y mssql-server

جزئیات پکیج نصب شده را میتوانید با دستور زیر مشاهده نمایید.

$ rpm -qi mssql-server
Name : mssql-server
Version : 15.0.1100.94
Release : 1
Architecture: x86_64
Install Date: Sat 17 Nov 2018 09:12:15 AM UTC
Group : Unspecified
Size : 1289243002
License : Commercial
Signature : RSA/SHA256, Tue 06 Nov 2018 10:12:05 PM UTC, Key ID eb3e94adbe1229cf
Source RPM : mssql-server-15.0.1100.94-1.src.rpm
Build Date : Tue 06 Nov 2018 08:47:29 AM UTC
Build Host : hls-cent3-prod-build-cent73-03
Relocations : (not relocatable)
Summary : Microsoft SQL Server Relational Database Engine
Description :
The mssql-server package contains the Microsoft SQL Server Relational Database Engine.

قدم 2: اجرای MS SQL Database Engine

بعد از این که نصب بسته به اتمام رسید، با دستور زیر می توان نصب را انجام داد و رمز عبور کاربر SA را تعیین کرد.

sudo /opt/mssql/bin/mssql-conf setup

1. یکی از توزیع های زیر را ، برای نصب ، انتخاب نمایید.

Choose an edition of SQL Server:
1) Evaluation (free, no production use rights, 180-day limit)
2) Developer (free, no production use rights)
3) Express (free)
4) Web (PAID)
5) Standard (PAID)
6) Enterprise (PAID)
7) Enterprise Core (PAID)
8) I bought a license through a retail sales channel and have a product key to enter.

من برای خودم 2 رو انتخاب میکنم. چون به عنوان یک برنامه نویس قصد کد نویسی و تست دارم. اما برای محیط های عملیاتی میتوانید از 7 یا 6 استفاده کنید.

2. پس از آن باید لایسنس مایکروسافت را تایید نمایید. بدین منظور میتوانید YES را وارد نمایید.

3. در مرحله بعد از شما رمز عبور میخواهد. باید دو بار آن را وارد نمایید.

Enter the SQL Server system administrator password:
Confirm the SQL Server system administrator password:
Configuring SQL Server...

قدم 3: نصب ابزار های command-line برای SQL Server

در این مرحله ابتدا مخازن را اضافه می کنیم و سپس unixODBC را برای برنامه نویسان اضافه می نماییم.

sudo curl -o /etc/yum.repos.d/msprod.repo https://packages.microsoft.com/config/rhel/7/prod.repo
sudo yum -y install mssql-tools unixODBC-devel

قدم 4: اجرا و فعال سازی سرویس SQL Server

اجرای سرویس mssql-server

sudo systemctl start mssql-server

فعال سازی سرویس mssql-server برای اجرا شدن بعد از بوت سیستم عامل

sudo systemctl enable mssql-server

مسیر فایل های اجرایی sql-server را به متغیر محیطی $PATH اضافه نمایید:

echo 'export PATH=$PATH:/opt/mssql/bin:/opt/mssql-tools/bin' | sudo tee /etc/profile.d/mssql.sh

برای تعریف مسیر در session فعلی از دستور زیر استفاده نمایید:

source /etc/profile.d/mssql.sh

پورت 1433 را در فایروال باز کنید:

sudo firewall-cmd --add-port=1433/tcp --permanent
sudo firewall-cmd --reload

قدم 5: تست SQL SERVER

اتصال به sql server در محیط دستوری

sqlcmd -S localhost -U SA

سپس رمز عبور را وارد نمایید.

با دستور زیر کاربران پایگاه داده را مشاهده نمایید:

1> select name from sysusers;
2> go

یک پایگاه داده تستی بسازید:

# Create new
CREATE DATABASE mytestDB
SELECT Name from sys.Databases
GO
USE mytestDB
CREATE TABLE Inventory (id INT, name NVARCHAR(50), quantity INT)
INSERT INTO Inventory VALUES (1, 'banana', 150); INSERT INTO Inventory VALUES (2, 'orange', 154);
GO
SELECT * FROM Inventory LIMIT 1;

نماید پایگاه داده ها در sql-server:

1> select name,database_id from sys.databases;
2> go

حذف پایگاه داده:

1> drop database testDB;
2> go

منابع

https://computingforgeeks.com/how-to-install-microsoft-sql-2019-on-centos-7-fedora/