نصب پکیج های پیشنیاز:

بسته های زیر پیشنیاز هستند و باید حتما نصب گردند.

rpm -Uvh libstdc++-devel-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh mpfr-2.4.1-6.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh ppl-0.10.2-11.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh libstdc++-devel-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh ksh-20120801-33.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh compat-libstdc++-33-3.2.3-69.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh libaio-devel-0.3.107-10.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh compat-libcap1-1.10-1.x86_64.rpm
rpm -Uvh unixODBC-2.2.14-14.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh unixODBC-devel-2.2.14-14.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh xorg-x11-fonts-misc-7.2-11.el6.noarch.rpm
rpm -Uvh tigervnc-server-1.1.0-18.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh perl-Convert-ASN1-0.22-1.el6.noarch.rpm
rpm -Uvh samba-3.6.23-33.0.1.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh cloog-ppl-0.15.7-1.2.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh cpp-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh gcc-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh gcc-c++-4.4.7-17.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh oracle-rdbms-server-11gR2-preinstall-1.0-13.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh libdtrace-ctf-0.5.0-3.el6.x86_64.rpm
rpm -Uvh kernel-uek-devel-4.1.12-37.4.1.el6uek.x86_64.rpm
* دقت بفرمایید که این بسته ها به نسبت نسخه فرق دارند.
برای نصب این بسته ها میتوانید وارد دی وی دی نصب شوید و در پوشه Packages دستورات بالا را وارد کنید.

نام هاست را عوض کنید:

vim /etc/hosts
ساختار نا هاست بشکل زیر می باشد:
System_IP dbhostname.domainname.xxx

ایجاد کاربرها و گروه هایی که برای نصب پایگاه داده لازم است.

groupadd -g 501 oinstall
groupadd -g 502 dba
groupadd -g 503 oper
useradd -u 500 -g oinstall -G dba,oper oracle
passwd oracle

ایجاد پوشه های مورد نظر (مورد نیاز)

mkdir -p /oracle/product/11.2.0/db_1
mkdir -p /oradata
mkdir -p /oraInventory

ارائه سطح دسترسی به پوشه ها

chown -R oracle:oinstall /oracle
chown -R oracle:oinstall /oradata
chown -R oracle:oinstall /oraInventory
chmod -R 775 /oracle
chmod -R 775 /oradata
chmod -R 775 /oraInventory

تعریف متغیر های محیطی برای کاربر Oracle

su – oracle
vim .bash_profile
کدهای زیر را به انتهای فایل اضافه کنید.
# Oracle Settings
TMP=/tmp; export TMP
TMPDIR=$TMP; export TMPDIR
ORACLE_BASE=/oracle; export ORACLE_BASE
ORACLE_HOME=$ORACLE_BASE/product/11.2.0/db_1; export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=orcl; export ORACLE_SID
ORACLE_HOME_LISTNER=$ORACLE_HOME; export ORACLE_HOME_LISTNER
ORACLE_TERM=xterm; export ORACLE_TERM
TNS_ADMIN=$ORACLE_HOME/network/admin; export TNS_ADMIN
ORA_NLS11=$ORACLE_HOME/nls/data; export ORA_NLS11
PATH=/usr/sbin:$PATH; export PATH
PATH=$ORACLE_HOME/bin:$PATH; export PATH
LD_LIBRARY_PATH=$ORACLE_HOME/lib:/lib:/usr/lib; export LD_LIBRARY_PATH
CLASSPATH=$ORACLE_HOME/jlib:$ORACLE_HOME/rdbms/jlib:$ORACLE_HOME/network/jlib;
export CLASSPATH
if [ $USER = “oracle” ]; then
if [ $SHELL = “/bin/ksh” ]; then
ulimit -p 16384
ulimit -n 65536
else
ulimit -u 16384 -n 65536
fi
fi
umask 022

تنظیمات زیر را برای هسته سیستم عامل لینوکس اعمال کنید:

vim /etc/sysctl.conf
موارد زیر را تغییر دهید:
fs.aio-max-nr = 1048576
fs.file-max = 6815744
kernel.shmall = 2097152
kernel.shmmax = 4294967295
kernel.shmmni = 4096
# semaphores: semmsl, semmns, semopm, semmni
kernel.sem = 250 32000 100 128
net.ipv4.ip_local_port_range = 9000 65500
net.core.rmem_default = 262144
net.core.rmem_max = 4194304
net.core.wmem_default = 262144
net.core.wmem_max = 1048586
فایل را بسته و برای اعمال تغییرات دستور زیر را وارد کنید:
sysctl -p
فایل زیر را باز کنید.
vim /etc/security/limits.conf
تنظیمات زیر را در فایل مورد نظر اعمال کنید.
oracle soft nproc 2047
oracle hard nproc 16384
oracle soft nofile 1024
oracle hard nofile 65536
oracle soft stack 10240
فایل زیر را باز کنید.
vim /etc/pam.d/login
خط ریز را به انتهای این فایل اضافه کنید.
session required pam_limits.so
سرویس های زیر را برای روشن شدن مجدد سیستم تغییر دهید.
chkconfig sendmail off
chkconfig ntpd on
chkconfig bluetooth off
حال زمان آن رسیده تا فایل های دانلود شده ی oracle را در مسیری قرار دهیم.
ما یک پوشه به نام software در ریشه لینوکس ایجاد کردیم.
mkdir /software
به کاربر oracle و گروه oinstall  دسترسی می دهیم تا بتوانند فایل های نصبی را اجرا کنند.
chown -R oracle:oinstall /software
chmod -R 775 /software
با کاربر oracle وارد سیستم می شویم.
su – oracle
به مسیر software رفته
cd /software
فایلهای فشرده ای را که دانلود کرده بودیم از حالت فشرده خارج می کنیم.
unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_1of7.zip
unzip p10404530_112030_Linux-x86-64_2of7.zip
دقت بفرمایید که از این پس باید دستورات لینوکس را در محیط کاربری وارد کنید. برای این کار میتوانید از سرویس vnc استفاده کنید.
دستور زیر را با کاربر root اجرا کنید:
با دستور زیر محیط گرافیکی را فعال می کنیم.
xhost +
مجددا با کاربر oracle وارد سیستم می شویم.
su – oracle
به مسیر زیر می رویم:
cd /software/database
با دستور زیر نصب را آغاز می کنیم.
./runInstaller
از این پس میتوانید مراحا نصب oracle  را بصورت گرافیکی انجام دهید.
نگهداری از پایگاه داده بسیار واجب و از مهم ترین مواردی است که بعد از نصب باید برای آن هزینه زیادی صرف نمایید. یکی از بهترین راه های نگهداری از پایگاه داده ها استفاده از نرم افزار جامع زبیکس است که دوره جامع زبیکس 5 توسط مجموعه های تحصیل یار و تحلیل یار ارائه گردیده است.
برای آشنایی با زبیکس 5 و قابلیت های آن بصورت کاملا رایگان می توانید جلسه 198 شیراز لاگ را مطالعه بررسی نمایید. ما در این جلسه سعی داشته ایم تا بعضی قابلیت های زبیکس 5 را مورد بررسی قرار دهیم. پس از آن درصورت نیاز دوره جامع زبیکس 5 را تهیه نموده و مفاهیم آن را مطالعه نمایید.