پیکربندی بروزرسانی امنیتی

انتخاب نوع نصب

انتخاب کلاس سیستم

انتخاب نود

انتخاب نوع نصب

پیکربندی نصب معمولی

مخزن ایجاد کنید

بررسی های مقدماتی را انجام دهید

خلاصه

نصب پایگاه داده

دستیار پیکربندی پایگاه داده 1

دستیار پیکربندی پایگاه داده 2

اسکریپ تهایی که باید با کاربر root اجرا شوند

پایان