چگونه رمز عبور برای کاربر ریشه mysql اعمال کنیم؟

# mysqladmin -u root password YOURNEWPASSWORD

چگونه رمز عبور کاربر ریشه mysql را عوض کنیم؟

# mysqladmin -u root -p123456 password YOURNEWPASSWORD

چگونه بررسی کنیم سرور mysql در حال اجرا است؟

# mysqladmin -u root -p ping
Enter password:
mysqld is alive

چگونه بررسی کنیم کدام نسخه سرور mysql در حال اجرا است؟

# mysqladmin -u root -p version
Enter password:
mysqladmin Ver 9.0 Distrib 5.5.60-MariaDB, for Linux on x86_64
Copyright (c) 2000, 2018, Oracle, MariaDB      …..

چگونه وضعیت فعلی سرور Mysql را پیدا کنیم؟

# mysqladmin -u root -p status
Enter password:
Uptime: 711 Threads: 24 Questions: 6347 Slow queries: 0 Opens: 68 Flush tables: 2 Open tables: 94 Queries per second avg: 8.926

چگونه نسخه فعلی سرور Mysql را پیدا کنیم؟

# mysqladmin -u root -p version
Enter password:
mysqladmin Ver 9.0 Distrib 5.5.60-MariaDB, ……

چگونه وضعیت کلیه متغیرها و مقادیر سرور Mysql را بررسی کنیم؟

# mysqladmin -u root -p extended-status
Enter password:
+——————————————+————-+
| Variable_name | Value |
+——————————————+————-+
| Aborted_clients | 0 |
| Aborted_connects | 5 |
| Access_denied_errors | 5 |
| Aria_pagecache_blocks_not_flushed | 0 |   ………

چگونه می توان همه متغیرها و مقادیر سرور در حال اجرا را مشاهده کرد؟

# mysqladmin -u root -p variables

چگونه می توان تمام پردازش های در حال اجرای سرور mysql را بررسی کرد؟

# mysqladmin -u root -p processlist
Enter password:
+—-+——–+———–+——–+———+——+——-+——————+———-+
| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Progress |
+—-+——–+———–+——–+———+——+——-+——————+———-+
| 1 | zabbix | localhost | zabbix | Sleep | 1 | | | 0.000 |
| 3 | zabbix | localhost | zabbix | Sleep | 13 | | | 0.000 | ……

چگونه یک بانک اطلاعاتی در سرور mysql ایجاد کنیم؟

# mysqladmin -u root -p create databasename

چگونه بانک اطلاعاتی را از روی سرور mysql حذف کنیم؟

# mysqladmin -u root -p drop databasename

یا از این دستور استفاده کنید.

# mysql -u root -p

چگونه سطح دسترسی های mysql را را مجدد در حافظه ram بروز رسانی کنیم؟

# mysqladmin -u root -p reload
Enter password:

یا از این دستور استفاده کنید.

# mysqladmin -u root -p refresh
Enter password:

 

چگونه سرور را با خیال راحت خاموش کنیم؟

# mysqladmin -u root -p shutdown

جهت بررسی خاموش شدن سرور از دستور زیر استفاده کنید.

# ps -ef | grep mari

برخی دستورات پر کاربرد Mysql؟

در زیر چند دستور فلش مفید با توضیحات آنها آورده شده است.

تمام اطلاعات میزبان را از حافظه نهان میزبان حذف کنید.

# mysqladmin -u root -p flush-hosts

تمام اطلاعات جداول درون حافظه ram را کنید.

# mysqladmin -u root -p flush-tables

حافظه پنهان همه پردازش های فرزند (thread) ها را حذف می کند.

# mysqladmin -u root -p flush-threads

تمام سیاهه ها (log ها)  حذف می کند.

# mysqladmin -u root -p flush-logs

جدول grant (سطوح دسترسی) را از حافظه ram پاگ می کند.

پس سیستم مجددا آن را بازگردانی می کند. این دستور مثل reload سطوح دسترسی ها عمل می کند.

# mysqladmin -u root -p flush-privileges

متغیرهای وضعیت را حذف می کند.

# mysqladmin -u root -p flush-status

 

چگونه فرایندهای کلاینت MySql را که به حالت خواب (sleep) رفته اند را حذف کنیم؟

نمایش لیست پردازش ها

# mysqladmin -u root -p processlist

—-+———–+——–+———+——+——-+——————+———-+

| Id | User | Host | db | Command | Time | State | Info | Progress |

+—-+——–+———–+——–+———+——+——-+——————+———-+

| 2 | zabbix | localhost | zabbix | Sleep | 35 | | | 0.000 |

| 3 | zabbix | localhost | zabbix | Sleep | 2 | | | 0.000 |

| 4 | zabbix | localhost | zabbix | Sleep | 2 | | | 0.000 | ….

حذف پردازش درحال خواب

# mysqladmin -u root -p kill 4

حذف چند پردازش درحال خواب

# mysqladmin -u root -p kill 6,12

چگونه چندین دستور mysqladmin را با هم اجرا کنیم؟

# mysqladmin -u root -p processlist status version

چگونه می توان به سرور mysql از راه دور وصل شد؟

# mysqladmin -h 192.168.1.1 -u root -p

چگونه می توان دستورات را روی سرور mysql از راه دور اجرا کرد؟

# mysqladmin -h 192.168.1.1 -u root -p status

چگونه در سرور برده (slave) اجرا/ متوقف کرد؟

# mysqladmin -u root -p start-slave
# mysqladmin -u root -p stop-slave

چگونه اطلاعات اشکال زدایی را در سیاهه ها (لاگها) ذخیره کنیم؟

# mysqladmin -u root -p debug

چگونه گزینه ها و کاربردهای (آموزش) mysqladmin را مشاهده کنیم؟

# mysqladmin –help

چگونه بررسی کنیم Mysql زنده است؟

sudo mysqladmin -uroot -p ping | grep -c alive