معماری میکروسرویس چیست؟ – به زبان ساده و کاربردی

معماری سرویس گرا چیست و چه کاربردی دارد؟ این سوالی [...]