چگونه از زبیکس پشتیبان کامل تهیه کنیم؟ – توزیع Centos 7

چرا پشتیبان کامل یا Fullbackup تهیه کنیم؟ تهیه نسخه پشتیبان [...]