دستور touch و fallocate هر دو اقدام به ایجاد فایل می کنند.

منتهی تفاوت اصلی آنها در این است که fallocate فضای مورد نظر برای فایل را دریافت کرده و آن را به فایل مورد نظر اختصاص می دهد.

درصورتی که touch فایلی را ایجاد می کند و با افزودن محتوا به فایل حجم آن را ارتقاع می دهد.